tirsdag 31. januar 2012

Klassisk rødgrønt makkverk

Samhandlingsreformen sto på agendaen i kveldens møte i kommunestyret. Reformen legger opp til større ansvar på fastlegenivå men ingen flere leger. Klassisk rødgrønn politikk, som Arbeiderpartiet helst ikke ville diskutere. Kommunestyret får anledning til å diskutere forslag til revidert forskrift for fastlegeordningen når kommunen skal avgi høringsuttalelse, men det er viktig at vi allerede nå tenker mulige konsekvenser av at helseministeren legger opp til en rasering av ordningen. 

Jeg fant følgende lille epistel i Filurposten, som har kommet over utkastet til ny fastlegeordning. Der heter det blant annet:

  • Alle fastleger låser dørene kl. 9.30 for å hindre pasienter i å forstyrre legen i papirarbeidet.
  • Pasienter som likevel tar seg inn, f.eks. gjennom lukket vindu, får enkel sårbehandling og vises ut samme vei. Faktura ettersendes.
  • Ved hjemmebesøk av mer enn to timers varighet forutsettes det at legen serveres kaffe og småkaker. Husk levende lys.
  • Leger som pålegges å oppsøke pasienter som fraber seg legebesøk, tillates å bære hagle. Det gis tilskudd til anskaffelse av håndjern.
  • Når pasienten kontrollerer legen, skal legen fremvise eksamenspapirer og vandelsattest. Skopuss, ånde og ganglag sjekkes.
  • Skjema nr. 75, «Skjemaer jeg har fylt ut i dag», fylles ut. Vær spesielt oppmerksom på rubrikken på side 87, «Fordeler ved å være fastlege som har for mye på gjøre» (under bildet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen).
  • Dagens skjemaer sendes inn pr. post, da e-postsendinger kan få Internett til å kollapse.


UANMELDT HJEMMEBESØK: I den nye fastlegeforskriften kan legene bli pålagt hjemmebesøk hos vrangvillige pasienter. Da er det kanskje best å gå forsiktig frem. Hos dette paret var alt som det skulle. Her kan legen heldigvis konstatere at listepasientene hans har lagt seg tidlig nok, og rapportere tilbake til helseministeren...SUPERLEGEN: Fremtidens fastleger må være supermennesker om de skal imøtekomme alle de innbyrdes motstridende kravene i forslag til revidert fastlegeforskrift. Her er en fastlege på vei til et nabolag nær deg...

søndag 29. januar 2012

Vinmonopol og andre viktige saker...

Jeg lar meg av og til forundre over lokalavisens prioriteringer når det gjelder dekning av politiske saker, men sjelden har jeg opplevd prioriteringene like meningsløse som etter formannskapsmøtet denne uken, der flere viktige og «tunge» saker var til behandling. Saker med stor betydning for kommunen og mange av våre innbyggere i mange år fremover, med hovedfokus på helse og omsorg. Èn sak ble fulgt opp av Budstikka på nett: At politikerne ønsker etablering av Vinmonopol i Heggedal…

Dette er naturligvis viktig nok (...), men det sier en god del om prioriteringene at disse sakene ikke ble vurdert som like interessante: Revidert samarbeidsavtale med Vestre Viken Helseforetak, forprosjekt Internasjonal Skole, innhold og rammer for fritt brukervalg for BPA, samhandlingsreformen, samt rådmannens oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag fra budsjettmøtet i desember.

Stortinget har vedtatt ny lov om kommunale helse – og omsorgstjenester som forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene.
Kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF skrev under en overordnet samarbeidsavtale i 13. oktober 2010. Den nye avtalen som formannskapet ga sin tilslutning til bygger på den tidligere inngåtte overordnet samarbeidsavtale, men det var nødvendig å gjøre noen endringer for å tilpasse avtalen fra 2010 til lovens krav.

Når det gjelder BPA-saken (Brukerstyrt Personlig Assistanse) har den versert lenge og har vært gjenstand for mye støy. Det er i og for seg ikke så rart, da endringer i ordningen - som har fungert svært godt for de aller fleste - vil kunne få dramatiske konsekvenser for brukerne. Uten å bli for "teknisk" er dette i korte trekk sakens kjerne: I november 2011 synliggjorde BPA-brukere i Asker Kommune at det på basis av Vestregionens tjenestekonsesjonsgrunnlag ikke var mulig å velge eksterne leverandører, ut fra tre hovedårsaker:

1. Tjenestekonsesjonskontraktene var og er på flere områder en stor utfordring i forhold til de mest sentrale områdene i en BPA-tjeneste; brukerstyringen – dvs. hvem, hva, hvor og når, og ikke basert på Norsk Standard eller tilnærmet denne.

2. Mangelfull kvalifisering av enkelte av leverandørene både mht. kvalitet og kompetanse. Ettersom leverandørene er gitt svært store fullmakter (på bekostning av bruker) er dette sentralt.

3. Arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse er ikke lagt til grunn – og omtales ikke i kontrakter/ avtaler.
På bakgrunn av dette ba brukergruppen om at det gjennom brukermedvirkning ble etablert en BPA i kommunal regi, utenfor tjenestekonsesjonsgrunnlaget for å sikre en videreføring av en god tjeneste. Denne ble også foreslått basert på Norsk Standard.

I rådmannens saksfremlegg, som formannskapet behandlet i forrige uke, var det lagt opp til en kommunal BPA som på samme måte som tjenestekonsesjonsavtalene begrenser brukerstyringen på sentrale punkter. Slikt blir det støy av, og selv lot jeg meg overraske av at rådmannen hadde lagt frem saken på denne måten etter utallige utsettelser og forlengelse av frister. Det ble derfor en utfordring å få saken "på plass" for å ivareta brukernes behov for trygghet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Det mener jeg det politiske flertallet nå har greid - etter initiativ fra Fremskrittspartiet. Vi fikk flertallet med på å stryke henvisningene til rådmannens saksfremlegg som brukerne var mest misfornøyd med, og fikk samtidig lagt inn en vedtaksformulering om at Norsk Standard skal implementeres.

Formannskapet fikk også en redegjørelse for kommunens opplegg for økonomi, rapportering og kontroll med samhandlingsreformen. Rådmannen ga oss en beskrivelse av samhandlingsreformens formål, rammeverk og finansielle virkemidler. Videre ble det beskrevet utfordringer på systemnivå. Disse krever stor grad av ledelse, styring og kontroll, og rådmannen redegjorde for administrasjonens opplegg for oppfølging. Kommunene har gjennom samhandlingsreformen fått en sentral rolle i å sikre innbyggerne et godt og helhetlig helsetilbud. Målet er å etablere gode forebyggende strategier og tiltak, sikre et godt pasientforløp, øke kvaliteten på tjenestene og få mer helse ut av hver krone som investeres.

Oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag fra budsjettbehandlingen sto også på agendaen. Rådmannen hadde - overraskende nok - konkludert med at forslaget om å se nærmere på problematikken rundt halleie i Asker ikke skulle undergis særskilt behandling, noe Fremskrittspartiet ikke kunne akseptere. Heldigvis fikk jeg de øvrige partiene med på at dette er noe man skal jobbe videre med, og fikk dermed forhindret at forslaget ble lagt i en skuff. Jeg kan forsikre om at jeg vil følge opp dette videre, med det siktemål at våre toppidrettslag slipper å betale kommunal halleie.

Den siste saken jeg vil nevne er etablering av en internasjonal skole i Asker. Spørsmålet har vært drøftet gjennom flere år, men nå har vi heldigvis kommet så langt at en slik skole kan stå foran en realisering. Rådmannen vurderer det slik at det er grunnlag for å videreføre prosjektet om etablering av en internasjonal skole i Asker. Rådmannen anbefaler at interimsstyret arbeider videre med å sikre det økonomiske grunnlaget for etableringen og at budsjettet gjenspeiler en bred deltakelse fra næringslivet. Det blir spennende å følge denne saken videre.

Jeg har nå nevnt de viktigste sakene som var til behandling i formannskapet denne uken. Den eneste saken Budstikkas nettutgave fant det verdt å omtale var ønsket om etablering av Vinmonopol i Heggedal... Da formannskapet behandlet søknad fra Vinmonopolet AS, om fornyelse av salgsbevilling ved Trekanten Senter og Holmensenteret, så politikerne sitt snitt til å hekte på en formulering om at vi ønsker etablering av et nytt vinmonopolutsalg i Asker - nærmere bestemt Heggedal. Dette fanget Budstikkas oppmerksomhet, mens selve saken altså gjaldt søknad om fornyelse av salgsbevilling. Denne er det nemlig kommunene som gir. Om noen skulle lure: Søknaden ble innvilget.


VIKTIG: Når det fremsettes ønske om etablering av vinmonopol i Heggedal ryddes det spalteplass i nettutgaven, mens mindre viktige saker - som BPA-ordningen og samhandlingsreformen - ikke vies oppmerksomhet...