onsdag 9. februar 2011

Ikke glem skaterne!

Skaterne må ivaretas når Føyka-området skal utvikles, og det bør etableres flere skateanlegg i kommunen. Slike anlegg burde være like naturlig som ballbinger.

Avtale med grunneierne er underskrevet, hvis alt går etter planen vil reguleringsplanen for Føyka/Elvelyområdet være ferdig i 2013. Vi får en ny bydel med bygninger, idrettsanlegg, gater og parker. Det kommer nye forretninger, næringsarealer, boliger og kanskje et hotell og konferansesenter sammen med den nye matcharenaen for fotballen samt tilhørende treningsbane og lokaler for Asker Skiklubb. Visjonen for utbyggingen er: Tett by - åpen park – idrettsglede. Det blir handel, boliger og områder for næring. Grønne områder skal tilrettelegges for både organisert og uorganisert virksomhet. Både Askerelva og Drengsrudbekken skal gjøres synlige og løftes frem.

Skatearena
Det blir viktig å bygge videre på og forsterke de kvalitetene området har i dag. Jeg er glad for at det skal tilrettelegges også for uorganisert virksomhet. Området har i dag en en populær skatepark, som har vært et verdifullt tilskudd til Asker sentrum og som har gjort at det har vokst frem et skatemiljø som Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta. Det ville være synd om skaterne skulle miste dette populære tilbudet. Når området er ferdig utviklet bør en ny skatearena stå ferdig, men vi er også opptatt av at skaterne må ivaretas før vi kommer dit. I forbindelse med budsjettbehandlingen før jul fremmet Fremskrittspartiet et såkalt verbalforslag om at rådmannen må synliggjøre hvordan skatemiljøet kan ivaretas ved utbygging av Føyka-området, samt vurdere muligheten for å etablere flere skateanlegg i kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

FLERE ARENAER: Med forholdsvis enkle midler kan det legges til rette for større skateaktivitet i Asker. Ikke bare på Føyka.

Kunst og kultur
I vår nabokommune Bærum har man lenge lagt godt til rette for skatere. ”Kronen på verket” er den flotte innendørs skateparken på Bekkestua, med butikk og restaurant. Hallen er proppfull av skatere fra morgen til kveld, og kommunen er klar over at tilbudet er et godt helse- og sosialpolitisk tiltak. Det bør absolutt ikke være noen grunn til at våre ungdommer skal reise til Bekkestua for å utøve denne flotte og spennende aktiviteten. Vi må kunne gi dem gode tilbud i egen kommune. Skating er kunst og kultur og krever høy grad av kreative, estetiske, akrobatiske og lekne ferdigheter. Dette gjør skating til et spennende og ungdommelig kulturuttrykk, og til en vakker form for kunst. Jeg ønsker et Asker-samfunn der mangfoldet yrer og som preges av gjensidig toleranse mellom generasjoner og kulturer. Skaterne bør anerkjennes som et viktig bidrag i så måte.

KUNST OG KULTUR: Skating krever høy grad av kreative, estetiske, akrobatiske og lekne ferdigheter.

Surrealistisk forbud
Det er for øvrig mangel på skateanlegg i hele bygden. Derfor har vi bedt rådmannen se på muligheten for å etablere flere. Det er viktig at dette blir gjort i samråd med lokale utøvere slik at brukermedvirkningen sikres. Uansett vil nok skaterne fortsatt ta seg noe til rette i de ”døde” urbane elementene, slik som trapper, gelendre og kantstein. Min erfaring er likevel at skatere som regel tar hensyn til sine omgivelser, og at de ikke opponerer mer enn det unge mennesker skal gjøre. At ungdom utfordrer det etablerte og voksenregulerte samfunnet er i grunnen bare sunt, men det er faktisk ikke så lenge siden at skating ble sett på som noe farlig og truende. Norge er riktignok de sære forbudenes og formyndernes hjemland, men det virker like fullt surrealistisk å tenke på at et helt ungdomsmiljø ble kriminalisert da det ble innført totalforbud mot bruk, salg og reklame for rullebrett i 1978. Like absurd var det at forbudet varte i hele 12 år, og politiet brukte faktisk ressurser på å håndheve det. Det var derfor vanskelig for ungdom å utøve hobbyen sin åpent. I dag er skateboard er en del av bybildet, mens politiet bruker ressurser på å jakte på søndagsåpne butikker og folk som spiller poker…


MANGE VARIANTER: Skateboards kommer i alle farger og design. Noe for enhver smak, med andre ord. Her design med en politisk touch...

fredag 4. februar 2011

Historisk dag for Asker

Det høres kanskje litt svulstig ut, men dagen i dag var faktisk en historisk dag for Asker-samfunnet - med befaring og oppstartmøte for arkitektkonkurransen for Føyka/Elvely-utviklingen. Jeg var invitert til å si noe om de politiske forventningene, og under kan du lese innlegget mitt i sin helhet.

Jeg er invitert til å si noe rundt de politiske forventningene knyttet til utvikling av Føyka/Elvely-området. Det er noe jeg gjerne gjør. Som varaordfører i Asker, medlem av formannskapet og plan- og næringsutvalget har jeg hatt gleden av å være rimelig tett på prosessen frem til nå, og jeg har dessuten fått den spennende oppgaven det er å være medlem av juryen for arkitektkonkurransen.

Jeg har lyst til å begynne litt overordnet: Jeg er ganske trygg på at jeg snakker på vegne av alle lokale folkevalgte når jeg sier at det politikk i bunn og grunn dreier seg om er å utvikle gode lokalsamfunn for alle. Hvilket lokalsamfunn ønsker vi oss? Hvordan skal vi arbeide for og legge til rette for at vi får en ønsket utviklling til størst mulig glede for våre innbyggere? Det er dette som ligger til grunn for engasjementet vårt! For å få til dette er vi avhengige av å skape viktige fellesarenaer og møteplasser i det offentlige rom. Samfunnet vårt utvikler seg i møtet mellom mennesker, og jeg vil hevde at kvaliteten på møteplassene og uterommene har direkte betydning for kvaliteten på samfunnet vårt.

Spennende samarbeidsprosjekt
Derfor opplever jeg det som svært spennende og viktig at vi nå skal i gang med utviklingen av området Føyka/Elvely – et område som har viktige kvaliteter som det blir viktig å ta med seg videre i prosessen. Området betyr mye for Asker-samfunnet, ja om man vil: Det er en viktig del av Asker-samfunnets identitet! Derfor vil jeg si at det faktisk er med en viss grad av ærbødighet jeg ser frem til det videre arbeidet sammen med svært kompetente aktører. Dette er jo et samarbeidsprosjekt mellom flere parter, og jeg vil understreke nødvendigheten av gode prosesser og politisk forankring av beslutningene fremover.

Prisbelønnet sentrum
Asker sentrum er Askerbygdas viktigste handelssted, knutepunkt og møteplass. Kommunen har, i tett samarbeid med bl.a. handelsstand, gårdeiere, utbyggere og offentlige aktører, i over 20 år arbeidet målbevisst med utviklingen av sentrum. Dette arbeidet har båret frukter. Vi ser i dag at stadig flere av våre innbyggere bruker sentrum, ikke bare som knutepunkt og handelssted, men også som møteplass, til hygge og hvile, i hverdag og helg.
Vi har vektlagt gode utearealer, kulturarenaer og helhetlig arkitektur, i et kompakt sentrum tilrettelagt for handel, service og boliger. Jeg vil hevde at vi i Asker har hatt en heldig hånd om sentrumsutviklingen, en utvikling vi med rette er stolte av. Vi vet også at den legges merke til: I 2007 ble Asker sentrum tildelt Bymiljøprisen, med mottoet ”Uten handel dør sentrum”. Jeg synes dette er et godt motto, som understreker at Asker sentrum er et levende sentrum, i en attraktiv kommune, i en region i sterk utvikling. Sentrum ekspanderer, og vi ser nå at selve sentrumskjernen er i ferd med å bli fylt opp. Det desidert største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka/Elvely. Her ligger det et potensial for en vesentlig utvidelse av sentrum.

"Indrefilet"
Men Føyka/Elvely er ikke et hvilket som helst område. Det omtales som selve indrefileten i Asker-samfunnet, og Føyka fremstår i dag som et aktivt idrettsområde, med verdifulle idrettsanlegg og flotte grønne kvaliteter. Det var med blandede følelser vi la det inn i kommuneplanen som utbyggingsområde. Når så er gjort, stilles det tilsvarende krav til at vi skjøtter den videre utvikling av området på en best mulig måte. Da trenger vi gode idéer og gjennomarbeidete planer. Derfor en arkitektkonkurranse.
Jeg vil understreke at dette selvfølgelig ikke er noe vi har ”funnet på” fordi det lokale fotballaget rykket opp i Adecco-ligaen. At det skulle komme en utvikling i denne delen av sentrum har ligget i kortene lenge, og matcharenaen for fotball er ”bare” en liten del av en større helhet. Den er riktignok ikke helt uvesentlig…

Gode møteplasser
Uansett blir det viktig at de nye sentrumsområdene integreres i dagens sentrum, at vi bygger videre på de kvaliteter som fremheves i Asker i dag. Ikke minst er de sammenhengende, myldrende utearealene på mange måter det som binder sentrum sammen. De gode uterom, de spennende gateløp og de korte gangavstander skal også i fremtiden prege sentrum. Vi skal skape nye arenaer for samvær, for hvile, lek og idrett for alle, med universelle, inviterende, gode møteplasser. Samtidig må vi huske på at Asker skal være en grønn bygd, og at grønnstrukturen må få sin tydelige plass også i sentrumsbildet, ikke minst gjelder dette bruken av vassdragene, og da i særdeleshet Askerelva.
I dette landskapet skal enkeltmennesket ivaretas, det skal tilrettelegges for de gode, trygge og oversiktlige fellesarealer. Tilrettelegging for barn og unge må ha et særlig fokus. Samtidig legges rammene for neste generasjon sentrumsutvikling, med de krav til modernitet, infrastruktur, energi og klima som dette medfører. Avslutningsvis vil jeg understreke en selvfølge – men like fullt: Planene skal gjennomføres! Det betyr at det er helt nødvendig å ha fokus på gjennomførbarheten – både teknisk, juridisk og økonomisk. Dette må dokumenteres, gjennom kostnadsestimater og økonomiske overslag.

Visjonen for området er: Tett by - åpen park - idrettsglede. Så enkelt kan det sies. Det oppsummerer det jeg har sagt på en god måte.

Jeg har store forhåpninger til konkurransen. Det skal bli spennende å fordype seg i idéer og forslag. Jeg ser frem til samarbeidet med Asker Skiklubb og Norske Arkitekters Landsforbund, og jeg ser frem til spennende meningsbrytninger med de mange som har klare oppfatninger om bruken av denne indrefiléen i Asker.
Og ikke minst, jeg gleder meg til Føyka/Elvely står ferdig.

Jeg ønsker konkurransedeltakerne lykke til!